پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه نهم زنِ پارسا

              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش  اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   تعداد اسلاید : ۲۹ اسلاید تهیه کننده: فرآیند تدریس درس یازدهم فارسی سوم متوسّطه اوّل فرایندتدریس درس یازدهزن پارسا اهداف درس ارزشیابی تشخیصی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش زبانی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( ارزشیابی تشخیصی) ۱- معنی واژه ها را در جمله تشخیص دهید.(۱ نمره )الف) آسمان از شوق دف می زدب) ناگهان تکبیر پر واکردج) شط خرّمشهر کف می زدد) در چنان حالی هراس انگیز / شهر از آن سوی سنگرها / شیرمردان را صدا می زد ۲- مصراع « آن طرف نصف جهان با تانک های آتشین در راه»یعنی چه ؟ (۱ ) ۳- معنی یا مفهوم نمونه های زیر را بگویید. (۲ نمره) الف) خون میان سنگر آزادگان جوشید ب) چشم در چشم افق می دوخت. ج) صد هزاران چشم قاب عکس کودک شد د) عمل به مرد ، بزرگ و شریف گردد. ۴- در بیت زیر تلمیح وجود دارد. یعنی چه؟ (۱ نمره) « در دلش خورشید ایمان را نمی دیدند / تیغ آتش خیز دستان را نمی دیدند &raq …

پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه نهم هم نشين


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۲ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس چهارم فارسی نهم متوسّطه ی اوّل فرایند تدریس درس چهارم هم نشین اهداف درس آزمون گروهی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس نکته زبانی ارائه ی تکلیف آزمون تشخیصی ( گروهی) ۱- معنی هر واژه را بنویسید.( ۱/۵ نمره) متاع ، زنگار ، بصیرت ، خروار ، فرتوت ، پندار ۲- « مخزن الاسرار » اثر کیست؟ و درباره چیست؟( ۱ نمره) ۳- این شاعر بلند آوازه ایرانی در قطعه سرایی متبحر است و آرامگاهش در قم کنار صحن حضرت معصومه (س) قرار دارد. ( ۵/ نمره) ۴- ویژگی های مشترک دوست و آیینه چیست؟ ( ۱ نمره) ۵- مفهوم ابیات زیر را بگویید.( ۲ نمره) الف) همی دانه و خوشه خروار شد زآغاز هر خوشه خروار نیست ب) مپیچ از راه راست بر راه کج چو در هست حاجت به دیوار نیست ۶- مصراع دوم را بنویسید.(۵/ نمره) آینه چون نقش تو بنمود راست …………………………………………… ۷- آرایه های بیت زیر را بنویسید.( ۱ نمره ) چو بفروختی از که خواهی خرید متاع جوانی …

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی پایه نهم پیدای پنهان


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۷ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس سیزدهم فارسی سوم متوسّطه اوّل فرایند تدریس درس چهارده پیدای پنهان اهداف درس ارزشیابی تشخیصی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف آزمون تشخیصی ( فردی) ۱- معنی واژه ها را بنویسید.( ۱ نمره) رخصت ، خرقه ، منجی ، عیش ۲- از آثار « قیصر امین پور» دو مورد نام ببرید. ( ۱ نمره) ۳- با توجه به بیت های زیر پاسخ دهید. ( ۲ نمره) « پرسش تشنگی را تو آبی جوابی ریگ های بیابان تو را می شناسند» « میلاد گل و بهار جان آمد برخیز که عید می کشان آمد » الف) منظور از « می کشان » چیست؟ ( ۵/ نمره) ب) مصراع « پرسش تشنگی را تو آبی جوابی » یعنی چه؟ ( ۱نمره) ج) در دو بیت چه ارایه هایی وجود دارد؟ ( ۱نمره) ۴- لحن هر دو شعر درس را توضیح دهید؟( ۱ نمره) ۵- چرا شاعر می گوید: « فصل غریبی سرآمد» ؟( ۱ نمره) ۶- جدول زیر را کامل کنید. ( ۱/۵ نمره) ۷- دو …

پاورپوینت درس هفدهم فارسی پایه نهم شازده كوچولو


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۵ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس هفدهم فارسی سوم متوسّطه ی اوّل فرایند تدریس درس هفده شازده کوچولو اهداف درس آزمون تشخیصی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس واژه شناسی ارزشیابی تکوینی ارائه تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( گروهی) ۱- معنی و مفهوم مصراع ها را توضیح دهید. الف) تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهند. ب) تا زیاده به خودت غرّه نشوی. ج) آری پول ارباب بدی است ؛ اما خدمتگزار خوبی است ۲- چرا شاعر می گوید: انسان باید دشمن هم داشته باشد؟ ۳- « ویکتور هوگو» کیست و از آثارش چند مورد نام ببرید؟ ۴- با توجه به مصراع های زیر پاسخ دهید. آرزومندم/ نیکان و نیکویی ها به تو روی بیاورند / آرزو دارم دوستانی داشته باشی الف) نقش واژه های « آرزومند و آرزو » را بگویید. ب) نوع فعل ها را بیان کنید. ج) واژه های « نیکان ، نیکویی ها و دوستان » از نظر ساختمان چگونه اند؟ اهداف آموزشی آشنایی با « نوشته های نویسندگان خارجی و سایر ملّت ه …

پاورپوینت درس هفتم فارسی پایه نهم پرتوِ اُميد


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۴۱ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس هفتم فارسی نهم متوسّطه اوّل فرایند تدریس درس هفت پرتو امید اهداف درس ارزشیابی تشخیصی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس نکته ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( گروهی ) ۱- جمله های زیر بخوانید و توضیح دهید. « جهد کن اگر چه اصیل و گوهری باشی ، گوهر تن نیز داری. » « در هر که این دو گوهر یابی چنگ در وی زن و از دست مگذار. » « داد ده تا داد یابی .» « در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود ، خوض نکند.» 2- درباره کتاب های زیر توضیح دهید. اخلاق ناصری قابوس نامه ۳- معنی واژه های زیر را بگویید. مادام ، مغیلان ، گفتار خیره ، استراق سمع ، متقدم ، داعیه ۴- مفهوم حکایت « شو خطر کن » چیست؟ ۵- با توجه به جمله زیر پاسخ دهید؟ « داد ده تا داد یابی. » الف) نقش واژه « داد » در دو جمله چیست؟ ب) چه آرایه هایی در این نوشته است؟ ۶- نوع …

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم هم زيستي با مامِ ميهن


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۵۱ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس هشتم فارسی نهم متوسّطه ی اوّل فرایند تدریس درس هشت همزیستی با مام میهن اهداف درس آزمون ماهانه ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف آزمون تستی فارسیپایه نهم دوره اوّل دبیرستان کاری از اسدی ، دبیر ادبیات شهرستان گرمی با آرامش گزینه های درست را انتخاب نمایید. ۱- معنی واژه « قندیل» کدام است؟ الف) یخ ب) چراغ آویز ج) خورشید د) سکوت ۲- معنی کدام واژه با توجّه به املای آن نادرست است؟ الف) داعیه: انگیزه ب) الوان: رنگ ها ج) تنبیه: کتک زدن د) عزیز: ارجمند ۳- املای کدام واژه با توجّه به معنای آن نادرست است؟ الف) زنگار: آلودگی و غبار ب) صنع: احسان ج) فرتود: پیر و سالخورده د) متقدّم: پیشین ۴- کدام مصراع بیت زیر را کامل می کند؟ « در فکر رستنم پاسخ بداد کرم ………………………………. » الف) یا پر برآورم بهر پریدنی ب) در بسته تا به کی در محبس …

پاورپوینت درس نهم فارسی پایه نهم راز موفّقيّت


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۹ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس نهم فارسی سوم متوسّطه ی اوّل فرایند تدریس درس نه راز موفّقیّت اهداف درس بررسی آزمون نوبت اول ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش های زبانی ارزشیابی تکوینی ارائه تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( گروهی) ۱- معنی واژه ها را بنویسید. (۱/۵) اِنعام ( ) میغ ( ) متاع ( ) استراق سمع ( ) احزان ( ) فراخنا ( ) ۲- نویسندگان این آثار را بنویسید.؟ (۱) قابوس نامه ( ) سه روز برای دیدن ( ) ۳- چرا سعدی پسر نوح را با سگ اصحاب کهف مقایسه می کند؟(۱) ۴- منظور از دو سویه بودن رابطه مادر و فرزند چیست؟(۱)؟ ۵- برای هر کدام مثال بنویسید.(۱) صفت تفضیلی تخلص ۶ – نوع فعل ها را مشخص کنید(۱) خواهم خواند دارم می فهمم می خوانند شاید بپرسند ۷٫ برای استفهام انکاری مثال شعری بنویسید.(۵/) ۸- هسته و وابسته گروه اسمی را مشخص کنید.(۱) « مهم ترین آموزش غیر مستقیم حافظ » 9- کنایه ها را در بیت زیر مشخص کنید. (۱) « مپیچ از ره …

پاورپوینت درس مشترک فارسی پایه هفتم، هشتم و نهم ستایش به نام خداوند جان و خرد


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۹ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: تحمیدیّه، ستایش ستایش به نام خداوند جان و خرد اهداف درس ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس ارزشیابی تکوینی ارائه تکلیف اصول حاكم بر انتخاب راهبردهاي ياددهي – يادگيري در برنامه درسي ملي اهداف آموزشی آشنایی با نمونه ای از تحمیدیه های زبان فارسی روش تدریس روش پیشنهادی: خواندن برای درک زیبایی ها روش مؤثّری برای پرورش حسّ زیبایی شناسی و تقویت ذوق ادبی است. بهتر است دانش آموز بیش تر به دنبال یافتن زیبایی ها ی موجود در نثر و شعر باشد، مانند :تشبیهات، ضرب المثل ها، وزن و قافیه ،موسیقی موجود در شعر و…… می دانیم که با التذاذ خوانش می توان در القای معنی و ادراک نیز مثمر ثمر شد. ایجاد انگیزه با خدایا به لوح و قلم سوگند                 به راز وجود و عدم سوگند به آشفته حالی که بر خاکت            &n …

پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم آداب زندگاني


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۱ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس ششم فارسی سوم متوسّطه ی اوّل فرایند تدریس درس شش آداب زندگانی اهداف درس ارزشیابی تشخیصی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش زبانی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( به صورت گروهی) ۱- درباره بیت زیر و شاعر آن صحبت کنید.( ۱ نمره) « هم نشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید » 2- چه کسانی « گرگ هایی در جامعه گوسفندان » هستند ؟(۵/ نمره) ۳- با توجه به بیت زیر چرا باید از معاشرت با هم نشین بد پرهیز کرد؟ ( ۱ نمره) « با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند » 4- با توجّه به بیت های زیر پاسخ دهید.( ۲ نمره ) تا توانی می گریز از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد مار بد تنها تو را بر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند الف) « می گریز » چه نوع فعلی است؟ ب) در بیت اول بین واژه های قافیه چه آرایه ای وجود دارد؟ ج) چرا یار بد از مار بد بدتر ا …

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه نهم آرزو


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۶ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس شانزدهم فارسی سوم متوسّطه ی اوّل فرایند تدریس درس شانزده آرزو اهداف درس آزمون تشخیصی ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش زبانی ارزشیابی تکوینی ارائه تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( گروهی) ۱- معنی واژه ها را بیان کنید. فروغ ، مزار ، قائل شده اند ، خضوع ، عافیت ، مطیع ۲- ترکیب « پیدای پنهان » چگونه ترکیبی است و چه ویژگی دارد؟ ۳- درباره کتاب « توحید مفضّل » چه می دانید؟ ۴- بیت زیر را معنی کنید و نقش کلیه واژه ها بیان کنید. جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان ۵- چرا خداوند نعمت تفکر و اندیشیدن را به انسان بخشید؟ ۶- قید را در جملات زیر پیدا کنید. هروز از خواب بیدار می شدم و تند دست و صورتم را می شستم و دوان و دوان می رفتم. اهداف آموزشی آشنایی با « نوشته های نویسندگان خارجی و سایر ملّت ها» روش تدریس روش های پیشنهادی: ببینید و تفکر کنید: زبور عجم چون چراغ لاله سوزم در خیابا …